نام معني
وندا آرزو
ويرا ویشکا- ویدا - ویستا
وانوشه نام گل
ويدا آشکار
وارتان یکی ازشاهان ایران
ورشاسب -
واثق مطمئن - مورد اعتماد - معتمد
واجد دارنده - از اسماء الهی - بی نیاز
واحد یگانه - یکتا - یکی
وارث کسی که به او ارث برسد
وارسته آزاد شده - رسته - آزاد - رها شده
واصف ستاینده - وصف کننده (نام امام محمد باقر (ع))
واصل متصل شونده - رسیده
وافی صادق - راست - کافی - وفا کننده
والا بلند - بزرگ - سرور - مرتفع - بلند قدر و مرتبه - عزیز
واله شیفته -یکی از هنرمندان عصر فتحعلی شاه - عاشق و مفتون - شیدا - حیران
واهب جوانمرد - بخشنده - عطا کننده - از نامهای خدای تعالی
وثوق اعتماد - اطمینان
وجیه خوشگل - زیبا
وجیهه مونث وجیه - زن زیبا - زن صاحب قدر و منزلت - آبرومند - زیبارو (نام حضرت زهرا (س))
وحدت یکتایی - اتحاد - یگانگی - همرنگ بودن - متحد بودن
وحید یگانه - نامی برای مردان - نام پسر عموی خاقانی - تنها
وحیده مونث وحید - زن یگانه - نامی برای زنان - بی همتا (نام حضرت زهرا (س))
ورقه پسر عموی حضرت خدیجه - نام عاشق گلشاه
ورنا برنا و جوان - کبوتر کبود رنگ
وصال ملاقات - نام شاعر ایرانی وصال شیرازی - دیدار - پیوند دادن
وفا عهد و پیمان - بر سر قول ماندن - دوستی - صمیمیت
وقار متانت - بردباری - حلم - آهستگی - سنگینی
ولی دوست - صدیق - صاحب و یار - سر پرست (نام پیامبر (ص))
ولید کودک - بنده - مولود - پدر خالد سردار صدر اسلام
ونوس الهه جمال و زیبایی - دختر ژوپیتر
وهاب بخشنده - از صفات خداوند - بسیار بخشنده
ویدا کم شدن - کاستن - هویدا - ناقص
ودیعه امانت و سپرده (نام حضرت زهرا (س))
وفّی بسیار با وفا - خوش قول - صمیمی - درست (نام حضرت علی (ع))