تب*خال* ناحیه* تناسلی*
(نام لاتین: herpes genital)شرح بیماری
تب*خال* ناحیه* تناسلی* عبارت* است* از یك* عفونت* ویروسی* ناحیه* تناسلی* كه* از راه* آمیزشی* انتقال* می*یابد. این* عفونت* در مردان* و زنان* می*تواند رخ* دهد. از جمله* نواحی* كه* امكان* درگیری* آنها وجود دارد عبارتند از مجرای* تناسلی*، گردن* رحم*، ران*ها، و آلت* تناسلی*. تب*خالی* تناسلی* معمولاً همراه* با سایر بیماری*های* آمیزشی* رخ* می*دهد.


علایم* شایع*
تاول*های* دردناك* كه* قبل* از آن* خارش*، سوزش* یا احساس* آزردگی* در ناحیه* تناسلی* وجود دارد. در زنان*، تاول*ها ممكن* است* با درون* مجرای* تناسلی* تا گردن* رحم* و نیز پیشابراه* گسترش* یابند. پس* از چند روز، تاول*های* می*تركند و از آنها زخم*هایی* كم* عمق* و دردناك* بر جای* می*ماند كه* 3-1 هفته* به* طول* می*انجامند.
سوزش* و مشكل* در دفع* ادرار
بزرگ* شدن* گره*های* لنفاوی*
تب* و احساس* كسالت*


علل*
ویروس* تب*خال* (هرپس*) نوع* 2. ویروس* تب*خال* نوع* 1 باعث* تب*خال* ناحیه* دهانی* می*شود، البته* گاهی* عامل* تب*خال* ناحیه* تناسلی* نیز هست*.
تب*خال* ناحیه* تناسلی* از راه* آمیزشی* و در صورت* وجود ضایعات* فعال* انتقال* می*یابد. ضایعات* ممكن* است* روی* دست*ها و دهان* نیز باشند. از زمان* تماس* با ویروس* 7-2 روز طول* می*كشد تا علایم* ظاهر شوند گاهی* عفونت* بدون* هیچ*گونه* علایم* اولیه*ای* انتقال* می*یابد ولی* بعداً خود را نشان* می*دهد.


عوامل* افزایش* دهنده* خطر
وجود یك* بیماری* جدی* كه* مقاومت* بدن* را كم* كرده* باشد.
مصرف* داروهای* سركوب*كننده* ایمنی* یا داروهای* سرطان*
استرس* (افزایش* استعداد ابتلا به* عفونت* اولیه* یا عود عفونت*). استرس* ممكن* است* باعث* كاهش* كارایی* پاسخ* ایمنی*، كه* معمولاً رشد ویروس* را متوقف* می*كند، شود.
سیگار كشیدن*
سایر عواملی* كه* می*توانند باعث* عود بیماری* شوند عبارتند از آسیب* به* ناحیه* تناسلی*، عادت* ماهانه*، آفتاب* گرفتن*، و وجود یك* عفونت* دیگر


پیشگیری*
در صورت* وجود زخم* یا تاول* (عفونت* فعال*)، باید از آمیزش* خودداری* شود.
در صورت* وجود عفونت* غیرفعال*، خصوصاً اگر عود مكرر عفونت* فعال* وجود داشته* باشد، باید از كاندوم* استفاده* شود.
اگر حامله* هستید، حتماً سابقه* تب*خال* تناسلی* یا هرگونه* ضایعه* ناحیه* تناسلی* را به* پزشك* خود اطلاع* دهید، زیرا باید اقداماتی* احتیاطی* برای* جلوگیری* از بروز عفونت* در نوزاد انجام* شوند.
حتی*المقدور از استرس* پرهیز كنید.


عواقب* مورد انتظار
در حال* حاضر نمی*توان* تب*خال* ناحیه* تناسلی* را معالجه* كرد، اما با درمان* می*توان* علایم* بیماری* را تخفیف* داد و از عود بیماری* جلوگیری* كرد.
در هنگامی* كه* علایم* وجود ندارد، ویروس* به* حالت* خفته* درآمده* است*. وقتی* كه* ویروس* دوباره* فعال* شود علایم* باز می*گردند. بازگشت* علایم* به* معنای* عفونت* جدید نیست*.
میزان* ناراحتی* از فرد به* فرد و در یك* فرد نیز در زمان*های* مختلف*، متفاوت* است*. همچنین* میزان* ناراحتی* در اولین* بار عفونت* بیشتر از عودهای* بعدی* است*.


عوارض* احتمالی*
گسترش* عفونت* ویروسی* به* تمام* بدن* و مرگ* در بیمارانی* كه* ناچارند داروی* ضد سرطان* یا مهاركننده* دستگاه* ایمنی* مصرف* كنند.
انتقال* عفونت* به* نوزاد تازه* به* دنیال* آمده* از مادر آلوده* كه* می*تواند یك* عفونت* گسترده* و تهدیدكننده* جان* نوزاد را ایجاد كند.
عفونت* باكتریایی* ثانویه*


درمان*
اصول* كلی*
تشخیص* معمولاً با دیدن* تاول*ها داده* می*شود، اما برای* تأیید تشخیص* ممكن* است* مایع* داخل* تاول* در آزمایشگاه* مورد بررسی* قرار گیرد.
درمان* با هدف* تخفیف* علایم* و پیشگیری* از عوارض* صورت* می*گیرد.
لباس* زیر باید نخی* باشد.
برای* كاهش* درد به* هنگام* ادرار، می*توان* از آب* گرم* در ناحیه* استفاده* كرد.
نشستن* در وان* آب* گرم* كه* در آن* یك* قاشق* چایخوری* نمك* ریخته* شده* باشد می*تواند مقداری* از درد و ناراحتی* ناشی* از تاول*ها را كاهش* دهد.
حتی*المقدور شیوه* زندگی* خود را طوری* تغییر دهید كه* استرس* كمتری* در زندگی* داشته* باشید
خانم*ها باید سالانه* تحت* بررسی* پاپ*اسمیر و معاینه* قرار گیرند تا از نبودن* هرگونه* عارضه*ای* اطمینان* حاصل* شود.


داروها
داروهای* ضد ویروسی* خوراكی* غالباً برای* درمان* اولین* حمله* عفونت* تب*خال* ناحیه* تناسلی* و عود عفونت* تجویز می*شوند. در بعضی* از بیماران*، این* داروها ممكن* است* برای* پیشگیری* نیز تجویز شوند. نوع* موضعی* مالیدنی* این* داروها ضدویروسی* نیز موجود هستند اما به* اندازه* خوراكی* مؤثر نیستند.
داروهای* ضد درد خفیف*، مثل* استامینوفن*


فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری
تا زمان* برطرف* نشدن* علایم*، باید از آمیزش* خودداری* شود.


رژیم* غذایی*
رژیم* خاصی* توصیه* نمی*شود.


درچه شرایطی باید به پزشك مراجعه نمود؟:
اگر شما یا یكی* از اعضای* خانواده*تان* علایم* تب*خال* ناحیه* تناسلی* را دارید.
اگر علی*رغم* درمان*، علایم* در عرض* یك* هفته* روبه* بهبود نگذارند.
اگر علی*رغم* درمان*، علایم* بدتر شوند.
اگر خونریزی* غیرمعمول* یا تورم* رخ* دهد.
اگر به* هنگام* درمان*، دوباره* تب* باز گردد یا این* كه* احساس* ناخوشی* یا كسالت* در شما به* وجود آید.