انجمن بانوان مسلمان ایران صلحاء

نسخه‌ی کامل: احكام كودك در هفته اول تولد
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
1- شستشوى بدن (غسل )

2- نخستين غذا (كام برداشتن )

3- نخستين سخن (اذان و اقامه )

4- نامگذارى

5- تراشيدن سر

6- سوراخ كردن گوش

7- ختنه

8- عقيقه

9- وليمه

شستشوى بدن (غسل دادن )

1- غسل دادن نوزاد, مستحب است .

2- اگر غسل دادن براى نوزاد ضرر داشته باشد, مستحب نيست .

3- اگر غسل دادن نوزاد دو يا سه روز تأخير بيفتد مانعى ندارد, ولى اگر به حدى تأخير بيفتد كه به او نوزادگويند . بهتر است , رجاءاً غسل دهند.
نخستين غذا (كام برداشتن )

مستحب است ـ حتى پيش از خوردن شير مادر ـ با آب فرات و تربت سيدالشهداء (ع ) كام طفل را بر دارند.
نخستين سخن (اذان و اقامه)

مستحب است در روز اول تولد نوزاد , يا پيش از افتادن بند ناف او, در گوش راستش اذان , و در گوش چپش اقامه بگويند.
نامگذارى

1- پس از تولد نوزاد, مستحب است نام نيكويى برايش بر گزينند.

2- برگزيدن نام نيكو يكى از حقوق فرزند بر پدر خويش است .

3- بهترين نامها براى فرزند نامهايى است كه بندگى خداوند را در بر داشته باشد; مانند عبدالله , عبدالرحمن ,بعبدالرحيم ; و در مرتبهء دوم نامهاى پيامبران و امامان (عليهم السلام ).

4- از ميان نامهاى پيامبران و امامان (عليهم السلام ) نام <محمد> بهترين نامهاست .

5- كسى كه چهار فرزند پسر دارد, مكروه است , نام يكى از آنان را <محمد> نگذارد.

تراشيدن سر

1- در روز هفت تولد نوزاد ـ دختر يا پسر ـ مستحب است موى سر او را تراشيده و به اندازهء وزن موها طلا و نقر, صدقه دهند.

2- مكروه است قسمتى از موى سر نوزاد را تراشيده و قسمتى را باقى گذارند.
سوزاخ كردن گوش

در روز هفتم تولد نوزاد , ـ دختر يا پسر ـ مستحب است گوش او را سوراخ كنند.
ختنه

1- واجب است فرزند پسر ختنه شود.

2- مستحب است ختنهء نوزاد را در روز هفتم انجام دهند.

3-كسى كه كودك ـ مسلمان ـ را ختنه مى كند لازم نيست مسلمان باشد; زيرا كافر هم مى تواند كودك مسلمان راختنه كند.


عقيقه

1- عقيقه , گوسفند يا حيوان ديگرى است كه براى هر شخصى كشته مى شود.

2- گوسفند , گاو يا شتر در عقيقه كافى است ولى قوچ از همهء اينها بهتر است .

3- مستحب است عقيقه سالم و چاق باشد.

4- مستحب است عقيقهء پسر, حيوان نر و عقيقهء دختر, حيوان ماده باشد.

5- مستحب است عقيقه را روز هفتم تولد كودك بدهند و اگر از روز هفتم تأخير افتاد, همچنان مستحب است ,ج حتى اگر فرزند بالغ شد, و برايش عقيقه نداشته باشند, مستحب است خودش عقيقه را بدهد.

6- در عقيقه مى توانند گوشت خام يا پخته شده را تقسيم كنند, يا بپزند و گروهى از مؤمنين ـ حداقل ده نفر ـ رادعوت كنند و به آنها غذا بدهند.

7- مستحب است پا و ران عقيقه را به قابله (ماما) بدهند.

8- صدقه دادن قيمت عقيقه به جاى عقيقه كافى نيست .

9- مكروه است كه پدر نوزاد يا يكى از عائلهء او از گوشت عقيقهء فرزندشان بخورند و مادر نوزاد نيز اگر از عقيقه نخورد به احتياط نزديكتر است .

10- در مورد آنچه در بعضى از روستاها رسم است كه استخوان عقيقه را در پارچهء سفيدى پيچيده و دفن مى كنند مدركى نيافتيم .
وليمه

1- وليمه دادن در تولد فرزند مستحب است .

2- لازم نيست وليمهء تولد فرزند در روز تولد وى باشد, بلكه اگر چند روزى هم بگذرد مانعى ندارد.

3- وليمه دادن براى ختنهء فرزند, نيز مستحب است .
سلام خواهر گلم
احسنت