انجمن بانوان مسلمان ایران صلحاء

نسخه‌ی کامل: بازی با کلمات (جدید)
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
قــــــــــــوانـیــــن بـــــــــــــازی:


1 _ حـذف کردن تنها یک حرف: جوانی ---» جوان

2_ اضافه کردن تنها یک حرف: نور ---» منور

3_ تعویض یکی از حروف: پله ---» لپه

4_ به هم ریختن ترتیب حروف بدون حذف یا اضافه کردن حروف: احمد ---» حامد

5_ هیچکس نمیتونه دوبار پشت سر هم پست بزنه

6 - از کلمات تکراری در یک صفحه استفاده نکنید

7- به طور همزمان ار چند قانون استفاده نکنید .

o س o س
محرم
حرم
گرم

سوده

مرگ
ارگ

سوده

رگ
رنگ
نگر
نگار
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43