انجمن بانوان مسلمان ایران صلحاء

نسخه‌ی کامل: سرهمی و کلاه ستاره ای
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
بافت سرهمي و كلاه :

[تصویر:  41290520526546722614.jpg]
سايز 3/1 و 9/6 و 18/12 ماهه و ( 2 - 4/3 ) ساله
ميزان كاموا : 250 - 250 - 300 ( 350 - 400 ) گرم كاموا
ميزان كاموا براي كلاه : 50 – 50 – 100 ( 100 – 100 ) گرم كاموا
مربع بافت : 20 دانه در 26 رج مربع 10x 10
براي كار به دو ميل گرد شماره 5/3 و 5/4 نياز است
طرز بافت جا دكمه : براي جادگمه كه در جلوي شلوار نياز هست بايستي براي قسمت راست پا جادگمه در روي كار(بافت) ايجاد شده وبراي پاي چپ در پشت بافت.براي اينكار دو دانه(دانه دوم وسوم از لبه بافت) را با هم يكي ميكنيد و 1 ژته مياندازيد

محل قرار گرفتن جا دكمه ها :
سايز 3/1 ماهه : 2 - 5 - 8 - 11 و 14 سانتي متر از پائين
سايز 9/6 ماهه : 2 - 6 - 10 - 14 و 18 سانتي متر از پائين
سايز 18/12 ماهه : 2 - 6 - 11 - 16 و 21 سانتي متر از پائين
سايز 2 ساله : 2 - 6 - 10 - 14 - 18 و 23 سانتي متر از پائين
سايز 3 ساله : 2 - 7 - 12 - 17 - 22 و 28 سانتي متر از پائين

شروع بافت :

پاي راست : 47 – 53 – 53 ( 59 - 65 ) دانه روي ميل گرد شماره 5/3 سر بندازيد و يك رج از رو براي پشت كار

ببافيد و رج دوم كه روي كار است به اين ترتيب : 4 دانه اول را ركن ميبافيم و بقيه دانه ها را براي كشباف سه تا از

زير و سه تا از رو ميبافيم و 4 دانه آخر را ركن ميبافيم

وقتي به فاصله 2 سانتي متري از پائين رسيديم اولين جا دكمه را در قسمتي كه ركن بافتيم ، ميبافيم (( مابقي جا

دكمه ها با توجه به اندازه هايي كه در بالا آمده بافته ميشود ))

به بقيه بافت ادامه ميدهيم تا به فاصله 5 سانتي متري از پائين برسيم دو رج تمام دانه ها را از زير ميبافيم ( 4 دانه

بافت ركن را بر اساس بافت خودتان بايد ادامه دهيد ) و در رج روم كه از زير ميبافيد 11 – 13 - 9 ( 11 – 13 ) دانه كور

كنيد 36 – 40 – 44 (48 – 52 ) دانه ميماند حالا ميل بافتنيتان را با ميل گرد شماره 5/4 عوض كنيد .

رج بعدي را دوباره با 4 دانه ركن مثل قبل ادامه ميدهيم و بقيه دانه ها را با بافت ساده ادامه ميدهيم ( رج روي كار

از زير و رج پشت كار از رو بافته ميشود ) و 4 دانه آخر بافت ركن اندازه بافت وقتي به 6 سانتي متري از پائين رسيد

1 دانه در طرفين بافت اضافه ميكنيد و بعد از هر 3 - 3 - 4 ( 4 - 4 ) رج يك دانه در طرفين اضافه كنيد تا

به 54 - 60 - 66 ( 72 - 78 ) دانه داشته باشيد

((( به خاطر داشته باشيد كجا دانه اضافه ميكنيد براي بافت پاي چپ )))

وقتي بافت به 16 - 20 – 23 ( 25 - 30 ) سانتي متري از پائين رسيد كور كنيد در هر طرف 4 دانه

46 – 52 - 58 ( 64 - 70 )دانه باقي ميماند ، حالا اين قسمت را كنار بگذاريد و پاي چپ را شروع كنيد.

پاي چپ : مثل پاي راست است ولي جا دكمه ها در جهت مخالف

بافت بدن :

دو پا را روي يك ميل گرد قرار دهيد = 96 - 104 - 116 ( 128 - 140 ) دانه داريم در هر طرف ( در قسمت پهلو ها )

يك علامت قرار دهيد . 46 - 52 - 58 ( 64 - 70 ) دانه بعد از هر علامت داريد ( جا دكمه ها سمت جلوي لباس

است )بافت از سمت چپ سرهمي و 18 - 21 - 24 ( 27 - 30 ) دانه ميبافيد به طور ساده ( توجه كنيد كه روي كار

است و جلوي لباس ) سپس 2 دانه از رو - 2 دانه از زيررا به 4 دانه از زير تبديل ميكنيد - 2 دانه از رو - 2 دانه از زيررا به

4 دانه از زيرتبديل ميكنيد و دوباره 2 دانه از رو و بقيه بافت را تا جايي كه شروع كرديم ادامه ميدهيم

دور بعدي را دوباره 18 - 21 - 24 ( 27 - 30 ) دانه را ميبافيم و بعد 2 دانه از رو بعد نقشه m1 و دو دانه از رو بعد

نقشه m2 دوباره دو دانه از رو و بقيه بافت را ساده ( از زير )ميبافيم . (( نقشه ها روي 4 دانه از زير كه بدست آمده

اجرا ميشود) )

به بافت به همين ترتيب ادامه ميدهيم تا اندازه بافت 38 - 46 – 54 ( 59 - 66 ) سانتي متر شود

حالا با توجه به علامتهايي كه گذاشته بوديم پيش و پشت سر همي را جدا ميبافيم ( بخشي كه نقشه ها را بافتيم

جلوي لباس است )
((از اينجا به بعد پيش و پشت را ميتوانيد روي ميل صاف ببافيد ))

پيش لباس :

50 - 56 - 62 ( 68 – 74 ) دانه را ساده ميبافيم و مثل قبل نقشه را تا بالا روي كار پياده ميكنيد اضافه ميكنيد
در هر طرف

4 دانه 2 - 1 - 1 ( 1 - 1 ) بار
6 دانه 0 - 1 - 1 ( 2 - 1 ) بار
8 دانه 1 - 1 - 1 ( 1 - 2 ) بار
و 1 بار 9 - 9 - 13 ( 16 - 21 ) دانه اضافه ميكنيد تا به 100 - 110 - 124 ( 148 – 168 ) دانه ميرسيد و به بافت

ادامه ميدهيد تا اندازه بافت 44 – 53 – 61 ( 67 - 75 ) سانتي متر شود و كور ميكنيد دو دانه روي هر پيچ

و 96 – 106 - 120( 144 - 164 ) دانه ميماند .

در رج بعدي 10 - 10 - 12 ( 14 - 16 ) دانه وسطي را براي يقه كور ميكنيد و هر طرف را جداگانه ميبافيد .

شانه راست پيش:

ادامه ميدهيد مثل قبل و براي گردي به اين ترتيب عمل ميكنيد : 2 دانه 1 بار و 1 دانه 2 بار كور ميكنيد

= 39 - 44 - 50 ( 61 - 70) دانه بافت را ادامه ميدهيم تا 46 - 55 - 64 ( 70 - 78 ) سانتي متر شود

سپس 12 - 13 - 14 ( 15 - 16 ) دانهء كنار يقه را از يانجا به بعد ركن ميبافيم و بقيه دانه ها را مثل قبل

بعد از 4 رج در قسمتي كه ركن بافتيم 2 جا دكمه باز مي كنيم و بقيه بافت را ادامه ميدهيم وقتي اندازه

بافت 48 - 57 - 66 ( 72 - 80 )سانتي متر شد همه دانه ها را كور ميكنيم


شانه چپ پيش :

مثل سمت راست اما برعكس بافته ميشود (( بافت ركن را ندارد )) وقتي تعداد دانه ها 39 - 44 - 50 ( 61 - 70) و

اندازه بافت 48 - 57 - 66 ( 72 - 80 ) سانتي متر شد همه دانه ها را كور ميكنيم .


پشت لباس :

46 - 52 - 58 ( 64 - 70 ) دانه داريم و براي آستين ها مثل جلوي لباس دانه اضافه ميكنيم تا

96 – 106 - 120( 144 - 164 ) دانه شود و اندازه بافت وقتي 46 - 55 - 64 ( 70 - 78 ) سانتي متر شد

16 - 16 - 18 ( 20 – 22 ) دانه وسطي را كور ميكينم و هر طرف را جدا تكميل ميكنيم


شانه راست پشت :

40 - 45 - 51 ( 62 - 71 ) دانه داريم ودر رج بعد يك دانه كور ميكنيم ( سمت يقه ) ميشود 39 - 44 - 50 ( 61 - 70 )

دانه وقتي اندازه بافت 48 - 57 - 66 ( 72 - 80 ) سانتي متر شد 27 - 31 - 36 ( 46 – 54 ) دانه از سمت آستين

را كور ميكنيم و 12 - 13 - 14 ( 15 - 16 ) دانه باقي مانده را به اندازه 5/1 سانتيمتر ركن ميبافيم ( يعني در رج

پشت كار از زير ) و بعددانه ها را كور ميكنيم

شانه چپ پشت :

مثل سمت راست اما برعكس بافته ميشود 39 - 44 - 50 ( 61 - 70) دانه و اندازه بافت 48 - 57 - 66 ( 72 - 80 )

سانتي متر شد همه دانه ها را كور ميكنيم .

مچ : قسمت بالاي آستين را به هم ميدوزيم و سر آستين را با ميل شماره 5/3 38 - 40 ( 50 - 56 ) دانه

ميگيريم 2 رج از زير ميبافيم و بعد به طريقه 3 تا از زير 3 تا از رو كشباف ميبافيم ( دانه اولي و آخري از زير ) وقتي

اندازه مچ 5 سانتيمتر شد دانه ها را كور ميكنيم

يقه : براي دور يقه 48 تا 64 دانه ميگيريم روي ميل شماره 5/4 و 3 رج ركن ميبافيم و كور ميكنيم

اتمام كار : درزهاي پهلو و دكمه ها را هم درسر شانه و پاها ميدوزيم
اندازه كلاه بر اساس دور سر :
42/40 - 46/44 - 48/46 ( 50/48 - 52/50 ) سانتيمتر
طرز بافت : يك ژته اضافه ميكنيد و در رج بعد به زته يك پيچ مياندازيد و ميبافيد كه سوراخ ديده نشود

شروع بافت :
90 – 92 – 94 ( 96- 98 ) دانه روي ميل شماره 4 سر مياندازيد و كشباف ميبافيد يكي از زير و يكي از رو
ميتوانيد ركن ببافيد تا 2 سانتيمتر سپس در رج بالايي 5 – 7 – 4 ( 6 – 3 ) دانه كم ميكنيد
85 – 85 – 90 ( 90 – 95 ) دانه ميماند 5 علامت قرار دهيد روي كار اولي بعد از دانه اول و چهار علامت
بعدي با 17 – 17 – 18 ( 18 – 19 ) دانه بعد از هر يك = 16 – 16 – 17 ( 17 – 18 ) دانه بعد از علامت
قبلي
در رج بعد اضافه كنيد يك دانه سمت چپ هر دانه به ترتيبي كه در قسمت طرز بافت توضيح داده شد و اين كار را
تكرار كنيد براي 6 – 7 – 8 ( 9 – 10 ) بار و 115 – 120 – 130 ( 135 – 145 ) دانه ميشود
وقتي اندازه بافتني 5/6 – 7 – 5/7 ( 8 – 5/8 ) سانتيمتر شد 1 دانه در سمت چپ همه علامتها كم كنيد با
( دو تا يكي از زير ) و اين كار را تكرار كنيد 18 – 19 – 20 ( 21 – 22 ) بار و 25 – 25 – 30 ( 30 – 35 )
دانه ميماند حالا دو تا يكي كنيد از زير در سر تا سر رج بعد كاموا را ببريد و از دانه ها رد كرده و بكشيد
((( فكر ميكنم اگر دانه ها كور شوند بعد بالاي كلاه را بدوزيم محكم تر شود )))
اندازه كلاه تقريبا" 15 – 16 – 17 ( 18 – 19 ) سانتيمتر ميشود

[تصویر:  31945065260979384161.jpg]
چه لباس نازیه. آدم بهوس میوفته ببافه.
آره چه با نمکه

afson_ahmAdy

سلام.این مدل سرهمی خیلی قشنگه .میشه راهنمایی کنی برای نوزاد تازه متلو شده چه تعداد باید سر بندازم؟اندازه هاچقدر تغییر کنه؟
ممنون
خانم احمدی عزیز در بالا برای این سایز ها توضیح داده شده

سايز 3/1 و 9/6 و 18/12 ماهه و ( 2 - 4/3 ) ساله

اگر نوزاد شما تازه به دنیا اومده به نظر میاد همون سایز اول مناسبشون هست
دقت کنید که توی توضیحات عددی که اول اومده برای سن 1 تا 3 ماه می باشد نه بقیه اعداد

امیدوارم متوجه شده باشید
اگر سوالی داشتید در خدمتم

afson_ahmAdy

سلام.ببخشید رکن یعنی چه جور بافتی؟
یعنی همه از زیر البته فکر کنم


با اجازه هدی جون

عزیزم رکن یعنی همه از زیر ( هم ردیف جلو هم پشت )

0b
afson_ahmAdy نوشته است:سلام.این مدل سرهمی خیلی قشنگه .میشه راهنمایی کنی برای نوزاد تازه متلو شده چه تعداد باید سر بندازم؟اندازه هاچقدر تغییر کنه؟
ممنون

عزیزم یه توصیه هم از تجربم میخواستم برات بگم و آن اینکه اگه بچه الان دنیا اومده سایز خیلی کوچیک براش نباف چون تا بافت تموم شه ممکنه فقط مدت خیلی کوتاهی بتونه بپوشدش. بچه نوزاد خیلی خیلی زود رشد میکنه و لباس ها براش کوچیک میشه. لباس هایی که من برای وحید گرفته بودم که سایزش تازه متولد شده (New born baby ) بود یکی دو هفته بیشتر دوام نداشت.
آره منم با مرجان جون موافقم منم کلی نشستم باسه مریم لباس بافیدم اما تو این راه اینجوری شدم[تصویر:  qjimudyxlgbaommyclys.gif] همشم ی مدت کوتاه قابل استفاده بود الان دیگه باید گذاشته بشه تو بقچه باسه نتیجمون ان شاءالله 0x